Pressemeddelelse

          

Vores Byrådsmedlemmer i Aase og Erik                                                                                

Et samlet byråd står bag Sønderborg Kommunes nye budgetforlig

Med overskriften ”Det går fremad – en ansvarlig kurs”, indgik byrådets partier onsdag formiddag et budgetforlig, som betyder, at Sønderborg byråd fortsat vil arbejde med en stram økonomisk styring, men også med plads til de visioner, som et enigt byråd har besluttet. Det er første gang, siden kommunalreformen i 2007, at et budgetforlig bakkes op af hele byrådssalen.

Dermed er det Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, som er med i aftalen og dermed har medvirket til at fastlægge rammerne for Sønderborgs økonomi for perioden 2016 -19.

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er rigtig, rigtig glad for at det lykkedes os at stå sammen som byråd og få skabt et budgetforlig, som er bredt forankret. Og jeg vil gerne sige tak til alle partierne, som har sat sig til forhandlingsbordet med en åben og konstruktiv tilgang til forhandlingerne, udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen, der tilføjer, at alle forhandlingsparterne naturligvis har måttet bøje sig og indgå kompromisser.

Med det nye budgetforlig holder byrådet fortsat fuldt fokus på de tre fyrtårne, Destination Sønderborg, Byens Havn og ProjectZero. Samtidig vil man arbejde på at videreudvikle både byrådets særlige indsatsområder, som fx erhverv, kultur og turisme, uddannelse og det aktive medborgerskab.

Borgmester Erik Lauritzen understreger dog, at de kommende års budget rummer en høj grad af usikkerhed på grund af den aftale som Kommunernes Landsforening (KL) indgik med regeringen, ikke mindst i perioden 2017-19 er der usikkerhed om økonomien i landets 98 kommuner. 

”På vores budget vil der i perioden 2017-19 blive behov for at skrue ned på de kommunale anlægsinvesteringer. Samtidig intensiveres arbejdet med den igangværende effektiviseringsstrategi, som skal sikre, at vi optimerer vores ressourcer, uden at gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service”, fortæller Sønderborgs borgmester, der understreger, at man fortsat vil arbejde for at kommunen også fremadrettet vil investere klogt i både mennesker og maskiner.

Fredag d.28.9.2015, klokken 9 afholdte partierne bag budgetforliget pressemøde på Sønderborg Rådhus. Her fik pressen lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til aftalen, ligesom selve aftalen og dens indhold her bliv offentliggjort.

Selve aftalen og indholdet, kan ses under fanen "Nyt fra byrådsgruppen"

 

Kommunens budgetarbejde kører i øjeblikket i højt gear.

Husholdningsbudgettet skal i hus, helst med et så stort flertal som muligt – det giver ro i forvaltningerne og hos politikerne.

Altså burde det være meget ønskværdigt at nå til enighed, vel vidende at det handler om at give noget og få noget andet.

Nu ser vi en socialdemokratisk borgmester beklage sig over en hård styring og en for stram aftale mellem staten og kommunerne. I fjor var det modsat.

Styringen fra staten er – og vil fremover være benhård uanset om der er den ene eller anden regering, der står for oplægget.

Vi kommer i 2017 og i perioden derefter til at modtage færre midler i tilskud fra staten. Dels fordi der skal omprioriteres og dels fordi en masse kommuner, deriblandt Sønderborg, daler i indbyggertal.

Sønderborg har med den politisk godkendte økonomistyring fra sidste byrådsperiode fået styr på økonomien – og den skal vi holde fast i.

Kommunen investerer i øjeblikket mange penge på udvikling for at skabe grobund for nye arbejdspladser, bl.a. på havnefronten.

Investeringer kræver en god økonomi. Fælleslisten er af den overbevisning, at det var et rigtigt træk at lade skatten stige. Det giver os de muskler til udvikling, der er behov for.  

Det ville være ønskeligt, om vi kunne samle kræfterne til gavn for vor egen kommune og ikke bruge dem på at skose det/de partier der har regeringsansvaret.

Det kan vi som Fællesliste. Vi kan uden ført hånd se på den konkrete udvikling og opfordre til et samarbejde om at nå disse mål.

 

John Solkær

Aase Nyegaard

Erik Lorenzen

Hyggelig Kultur- og Idrætsnat

Børn som voksne, havde en rigtig hyggelig aften

   

Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg

Sønderborg Havn var en meget flot kulisse til Matchrace til Kulturnatten i Sønderborg 2015. Fælleslisten vandt over Venstre, Slesvigsk Parti og Socialdemokraterne. Tak til Luis Da Gama, Ole Stisen og Aksel Jepsen. De kæmpede bravt og gjorde en forskel. Stor tak til dem.

Stor tak til alle de personer der hjælper og tager ansvar for at det igen er muligt at arrangere Kulturnatten. Endnu flere foreninger var med i år.

Fælleslisten havde en stand på Kulturnatten og talte med mange. Vi serverede kaffe og en dejlig kage fra bageren i Hørup. Tak til Bjarke for kagen. Standtjenesten tog, Erik Lorenzen, Aase Nyegaard, Leif Kærgaard, Luis da Gama sig af.

Kim Ebbehøj, Leif Hansen, Luis da Gama, Leif Kærgaard, Aksel Jepsen, Aase Nyegaard og Erik Lorenzen tog sig af de praktiske ting i forbindelse med standen. Elisabeth Stisen har taget fotoet af Matchrace. Stor tak til alle, der hjælper.

Mange hilsner

Aase Nyegaard

Sønderborg "Byrådrådets nyhedsbrev nr.8"

Aase Nyegaard 

En opfordring. Følg med i hvad der sker i Sønderborg Byråd, ved læsning af de udsendte nyhedsbreve. Her er nyhedsbrevet nr.8:

/sites/default/files/files/Byr%C3%A5dets%20nyhedsbrev%20Nr%208.pdf

Generalforsamling d.19./3.2015

Kære Fælleslistemedlem
Du / I inviteres hermed til årets generalforsamling.

Torsdag d. 19/3 kl.19.30 på Knøsgaard, Høruphav (mødelokale A).
Vi håber du vil reservere en plads i kalenderen, så du kan være med til at præge fremtidens politik.
Fælleslisten har fra de små kommuners tid en helt tydelig selvforståelse og den har stået stærkt i billedet i en del af disse kommuner.
Sidste valg viste, at vi skal til at tænke alt ind i de større rammer. Derfor kommer vi med et oplæg til drøftelse på generalforsamlingen. Vi skal arbejde anderledes og involvere folk på en anden måde, hvis vi skal opnå en styrke, hvor vi kan gøre en forskel.
I det nuværende byråd har vi placeret Aase og Erik i ansvarsfulde poster med stor indflydelse og der står respekt om deres arbejde. Men vi skulle gerne blive lidt stærkere 3 – 5 mandater til næste valg må være målet.
Vi mener, at kommunalpolitik har det godt, hvis politikerne ikke er afhængige af partipolitik i gængs forstand. For udviklingens skyld, er det ofte en fordel at stå fri og uafhængig af landspolitiske bindinger og centralt dikteret tankesæt. Vi så det tydeligt ved kasernelukningen, hvor de lokale folketingspolitikere ikke var tydelige i deres bestræbelser på at redde, hvad reddes kunne. De var pålagt overordnede prioriteringer.
Hvordan vi har tænkt os at ændre dette, vil I kunne høre om og diskutere sammen med de øvrige på generalforsamlingen.
DAGSORDEN.
1.     Valg af dirigent og referent.
2.    Beretning fra foreningens formand.
3.    Orientering om det kommunalpolitiske arbejde.
4.    Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for året og godkendelse af regnskab.            
5.    Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets–og budgetplan.     
6.    Indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
       Generalforsamlingen)
7.    Fastlæggelse og vedtagelse af kontingent for det kommende år.
8.    Valg af foreningens formand og kasserer (formand i ulige år og kasserer i lige år)
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (i år skal der vælges højst 3 medlemmer ) + 2 suppleanter.
10.  Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
11.   Eventuelt.
 
Bestyrelsen:
John Solkær – Leif Hansen – Marianne Høi – Leif Kjærgaard – Gitte Beier – Inge Muusmann - Luis Da Gama – Anders Jensen - Erik Krogh

forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg

af Aase Nyegaard

Pressemeddelelse

Nok har krudtrøgen fra Dybbøl lagt sig, og nok har Sergentskolen rømmet kasernen, Sønderborg formår alligevel at gøre sig til midtpunkt for militær interesse. Det sker, når Nato i næste uge i tre dage holder forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg og drøfter omstilling til et grønnere forsvar.

Placeringen af konferencen i Sønderborg skyldes i høj grad ProjectZero - Sønderborgs vision om at blive CO2-neutralt område i 2029. Konferencen, der samler militærfolk, erhvervsfolk og forskere, handler om håndtering af både energi, vand og affald – ikke mindst med sigte på militære baser, der ofte er af cirka samme størrelse som Sønderborg by. Når militæret omstilles, har det afsmittende effekt på civilsamfundet, og på konferencen bliver der udarbejdet en håndbog, som alle kan lade sig inspirere af.

Da konferencen i Sønderborg blev planlagt, var forventningen omkring 30 deltagere, men der er tilmeldt 60 fra ni lande. Den meste prominente deltager er USA’s viceforsvarsminister Katherine Hammack, som taler i forbindelse med den officielle middag, der holdes onsdag aften på Sønderborg Slot.

Inden det officielle program begynder tirsdag eftermiddag med taler af blandt andre Sønderborgs viceborgmester, Aase Nyegaard, har deltagerne mulighed for at komme på ZERO Energy-tour i Sønderborg-området, hvor der bl.a. sættes fokus på områdets mange demonstrationsprojekter for energirigtigt byggeri og grøn fjernvarme. Tirsdagen slutter med en tur på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor deltagerne får indblik i hvordan man i 1864 førte krig med datidens energiformer, vandforsyning etc.

Stor lokal opbakning

Konferencen er kommet i stand i samarbejde mellem ProjectZero-direktør Peter Rathje og Michael Goodsite, der er professor og institutleder på Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet i Odense, men også har en fortid som officer i det amerikanske forvar og i Nato. De foreslog seminaret til Nato på baggrund af deres kendskab til voksende interesse for grøn omstilling i blandt andet det amerikanske militær.

- Også det danske forsvar er meget optaget af grøn omstilling. Forsvaret har ambitiøse klimamålsætninger, udarbejder klimaregnskaber, og anvender i stigende grad solceller, grøn fjernvarme og elbiler, siger Peter Rathje, som derfor glæder sig over fin deltagelse fra områdets mange virksomheder, der beskæftiger sig med grøn teknologi, deriblandt Danfoss, ingeniør Torben Esbensen og klyngeorganisationer som CLEAN. Desuden hjælper blandt andre Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak og Sønderborg Kommune med at dække ekstra udgifter i forbindelse med konferencens store deltagerantal.

Mandskab kan skånes

Selv om konferencen har sit fokus på hensynet til klima og miljø, har omstillingen også sikkerhedsaspekter.

For eksempel blev i tusindvis af mennesker dræbt eller såret i bagholdsangreb og på grund af vejsidebomber ved transporten af brændstof til Natos Isaf-styrker i Afghanistan. Da krigen var på sit højeste, blev der hver dag kørt over 1300 tankbiler ud til lejrene, og ifølge en Nato-rapport kostede det syv liter olie at bringe én liter olie ud i felten.

Derfor er det interessant, hvordan de fossile brændstoffer kan udfases, ligesom det for eksempel også er interessant, hvordan solceller kan erstatte batterier, som vejer tungt i oppakningen for soldater på mission.

Sønderborg cementerer Kina-samarbejde

Pressemeddelelse:

Sønderborg cementerer Kina-samarbejde

En delegation primært med ledere fra Sønderborgs uddannelsesinstitutioner tager i næste uge (afrejse fredag 23.1.) til Haiyan i Kina. Helt konkrete aftaler om eksport af uddannelser med grøn profil er på dagsordnen. Men også turisme og yderligere eksport af såvel viden som produkter til bæredygtigt byggeri indgår i de aftalte møder.

                                           

Direktør på EUC Syd, Finn Karlsen (tv) og rektor på Haiyan Polytechnical School, He Yongxiang, underskrev i efteråret en samarbejdsaftale i Sønderborg. Nu skal aftalen udmøntes i konkrete uddannelsesforløb.

Haiyan er i gang med at etablere en ny bydel til 300.000 indbyggere. Her er konkrete danske fingeraftryk i form af gaden Danish Zero Carbon Street og tre showcases (huse) med Sønderborg-aftryk, bl.a. et Zero-plus hus. Rådgivende ingeniør Torben Esbensen, har været stærkt involveret i disse showcases, og der arbejdes på at finde gode danske produkter til de udstillingsvinduer for grøn tænkning, som husene skal udgøre.

- Det kræver en vedholdende indsats at fastholde samarbejdet med de store partnere i Kina. Vi gør det ene og alene for at skabe arbejdspladser i Sønderborg. Danfoss har en fabrik i Haiyan, og sammen med ProjectZero er det gode døråbnere for os. Erhvervslivet har en fod inden for i Haiyan, men der er plads til flere, som vil eksportere, og det er glædeligt, at vore uddannelsesinstitutioner også har fået øjnene op for eksportmuligheder. Vi vil denne gang også tage fat på mulighederne for at skabe samarbejde inden for turisme, siger viceborgmester Aase Nyegaard, der er leder af Sønderborg-delegationen.

Med på turen er bl.a. Poul Valdemar Nielsen, Sønderborg Kommunes leder af Haiyan-samarbejdsaften, Torben Esbensen og repræsentanter for EUC Syd, BC Syd og Gråsten Landbrugsskole. På programmet er både officielle møder med Haiyans borgmester og første sekretær samt besøg på Haiyans landbrugsskole, tekniske skole og business skole.

- Vi havde besøg fra Haiyan Polytechnical School i efteråret og underskrev en samarbejdsaftale. Nu skal vi have detaljerne på plads omkring udveksling af undervisere, og vi skal have tilrettelagt konkrete uddannelsesforløb. Det handler om, at vi skal undervise kinesiske ingeniører og håndværkere i bæredygtigt byggeri og renovering, både i Haiyan og Sønderborg, fortæller vicedirektør på Sønderborgs tekniske skole, EUC Syd, Hans Lehmann.

Skolen har tidligere haft projekter med uddannelseseksport til bl.a. Frankrig og Uganda.

FAKTA

Samarbejdsaftalen med Haiyan supplerer den sistercity-aftale, Sønderborg i forvejen har med Baoding i Kina. Haiyan er en vigtig samarbejdspartner, fordi byen er en af seks byer, som er udpeget som rollemodel i den urbaniseringsproces, som de kommende årtier skal sikre bæredygtighed omkring 300 mio. kineseres flytning fra land til by. Sønderborg har med sit navn stemplet på tre showcases på Danish Zero Carbon Street sikret sig et godt grundlag for eksport til Haiyan.

Evt. yderligere info hos

viceborgmester Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, og / eller

vicedirektør på EUC Syd, Hans Lehmann, tlf. 51 31 48 48.

Billedtekst: Direktør på EUC Syd, Finn Karlsen (t.v.) og rektor på Haiyan Polytechnical School, He Yongxiang, underskrev i efteråret en samarbejdsaftale i Sønderborg. Nu skal aftalen udmøntes i konkrete uddannelsesforløb.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune

Kommunikationsafdelingen
 

Godt nytår

Kære Fælleslistemedlemmer

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og alt det bedste i 2015 for jer og jeres familie. 

Nu er der allerede gået et år i det nye byråd. Fælleslistens to byrådsmedlemmer har arbejdet meget med mange sager og på en konstruktiv måde. Vi er heldigvis ikke bundet af et landspolitisk parti og kan vælge at gøre det, vi synes er bedst for Sønderborg Kommunes borgere. 

Det betød bl.a. at vi ikke kunne være med til at ansætte en ny direktør – årsløn ca. 1.4 mio, da det er meget vigtigt, at så mange beslutninger som overhovedet muligt bliver taget af de enkelte medarbejdere selv. Vi har i Sønderborg Kommune nogle meget dygtige medarbejdere, der kan, hvis de får lov. 

I min borgmesterperiode tog vi fat i at skabe de bedste rammevilkår for erhvervslivet. Vi skal i fremtiden skabe endnu flere private arbejdspladser, det er det, der skal give os den velfærd, som vi ønsker.

Jeg mener derfor, at fremtidens velfærd blandt andet skal sikres ved initiativer, der skaber vækst. Sønderborg skal være en attraktiv erhvervskommune, det eksisterende erhvervsliv skal styrkes og der skal samtidigt gives gode rammer for erhvervslivet, iværksætteriet skal understøttes, så der skabes udvikling, vækst og arbejdspladser. 

Fælleslisten tilkendegav allerede i konstitueringen i november 2013,  at dækningsafgiften for erhvervsdrivende skulle halveres i 2015. Fælleslisten vurderede det meget vigtigt i forbindelse med budgettet for 2015, at få de andre partier i budgetforliget  med på en endnu mere ambitiøs tilgang og således fjerne dækningsafgiften helt allerede fra 2015. Det blev godkendt i byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Konstitueringsgrundlaget i november 2013 indeholdt en yderligere satsning på erhvervsudviklingen ved skabelsen af et egentligt erhvervsudvalg, der skal sikre at Sønderborgs store og små virksomheder føler de ligger i et smørhul. Der må ikke være nogle forhindringer i forhold til Sønderborg Kommune. 

I byrådet arbejder vi videre med Project Zero, som på 5 år har skabt 800 arbejdspladser, hotellet på havnen og et resortområde ved Universe på Nordals. Disse tiltag vil tilsammen give mange arbejdspladser inden for turisme- og servicefagene.

Jeg vil sammen med Erik Lorenzen og vores formand John Solkær arbejde for, at vi holder jer alle opdateret med, hvad der sker i byrådet. Gerne et brev hver måned. Samtidig vil vi fortsætte med at holde nogle årlige møder, hvor vi vil invitere jer til at deltage. Giv os også gerne nogle ideer, hvis der er noget I gerne vil have, vi skal arbejde med.

Mange hilsner

Aase Nyegaard, Viceborgmester Sønderborg Kommune

Glædelig Jul & indholdsrigt nytår 2015

Af John Solkær, Formand

 

I ønskes en glædelig jul og et godt og indholdsrigt nytår 2015.

Vi prøver at holde jer orienteret om de vigtigste politiske ting, der sker i vores kommune.

Dagligdagen er for vore to byrådsmedlemmer, Aase og Erik hårdt arbejde med mange møder.

De har begge store poster og gør efter vores mening en stor indsats for os alle. En indsats der afkræver stor respekt.

Aase yder en stor indsats for at gøre kommunen attraktiv for nye arbejdspladser og for at gøre kommunen til en vigtig og effektiv samarbejdspartner for erhvervslivet.

Eriks hovedfokus er børnene og de unges uddannelsesvilkår og at gøre skoler og børneinstitutioner til gode arbejdspladser.  Det lykkes i forhold til mange andre kommuner ganske fint, men det er en stor opgave i disse år med store reformer og forandringer i det hele taget.

De lever begge fint op til Fælleslistens fokus på udvikling og tryghed.

 

Fælleslistens sidste store indsats var vore høringssvar til ”Byliv og infrastruktur” som har været i høring.

I har kunne læse vores forslag ved at åbne linket i det sidste medlemsbrev.

Udvalget havde et godt og afklarende møde med formanden for teknik og Miljø, Frode Sørensen og vejchef, Thomas Jaap.

Det ser ud til at alle ensretninger, undtagen Rosengade, bliver taget af bordet. Ligeledes tror vi på, at der bliver lavet en separering af cykeltrafikken så den kommer til at forløbe på mere sikre veje/stier

Vi tror også på en styrkelse af Rønhavepladsen og dette område.

En svær nød at knække bliver Sdr. Havnegade, idet den jo samtidig med at være restaurationsgade også er en vigtig fordelingsvej for trafikken til og fra slot, teater og hotel m.m.

Alt i alt havde vi et godt møde med ovennævnte som fandt vores høringssvar konstruktivt og løsningsorienteret. Vi må så følge det videre forløb, som sikkert bliver langvarigt. Men herfra skal lyde en anerkendelse for viljen til at lytte aktivt til borgernes meninger. Demokrati kan være besværligt, men det giver de bedste løsninger.

Vi håber, I vil være gode ambassadører for Fælleslistens politiske arbejde og omtale det blandt venner og bekendte, så vi kan få vores styrke fra før valget tilbage igen – og gerne flere medlemmer.

Til slut de bedste jule – og nytårshilsener fra hele bestyrelsen.

 

Pages

Subscribe to Front page feed